Odszkodowania za wypadki

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe

Jaki jest cel naszego działania?

W takich sytuacjach pomagamy naszym Klientom uzyskać odpowiednie odszkodowanie. Zapewnimy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC pracodawcy lub innego podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie czy też z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS).

Nasze działania na rzecz osób poszkodowanych w takich wypadkach dotyczą dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania (np. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, koszty opieki osoby trzeciej, koszty dojazdów, utracone lub zniszczone rzeczy osobiste, utracone dochody) oraz renty z polisy OC.

Nasze działania składają się na:

 • ustalenie, czy okoliczności sprawy dają podstawy do obciążenia odpowiedzialnością cywilną podmiotu trzeciego, tj. pracodawcy, przedsiębiorcy prowadzącego inne przedsiębiorstwo lub innego jeszcze podmiotu, gdyż Klient może mieć prawo do odszkodowania nawet jeśli nikt nie ponosi winy za to, że doszło do wypadku,
 • ustalenie, czy i w którym zakładzie ubezpieczeń podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za skutki wypadku posiada polisę ubezpieczenia OC,
 • ustalenie zakresu przysługujących osobie poszkodowanej roszczeń,
 • pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu wysokości należnych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia i renty,
 • sformułowanie roszczeń i zgłoszenie żądania wypłaty odszkodowania ubezpieczycielowi,
 • reprezentację Klienta w toku całego postępowania przedsądowego,
 • ocenę zasadności kierowania powództwa do sądu,
 • przygotowanie pozwu oraz reprezentację procesową wtoku całego postępowania sądowego.

W sprawach dotyczących wypadku przy pracy można niejednokrotnie zetknąć się z nieprawidłowym postępowaniem urzędników, którzy nie przestrzegają przepisów lub lekarzy ZUS, którzy nieprawidłowo oceniają stan zdrowia osoby, która uległa wypadkowi przy pracy. Dzięki posiadanej wiedzy, nabytemu doświadczeniu i naszemu zaangażowaniu w sprawie, zadbamy o to, by wszystkie te formalności zostały przeprowadzone prawidłowo z myślą o jak najmocniejszym zabezpieczeniu interesów Klienta.

 

Szkoda osobowa

Szkoda na osobie może polegać na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia lub naruszeniu szeroko rozumianych dóbr osobistych człowieka. Uszkodzenie ciała ma miejsce wówczas, gdy naruszona została integralność cielesna człowieka, np. złamania, rany cięte. Natomiast wywołanie rozstroju zdrowia polega na zburzeniu funkcjonowania zarządów wewnętrznych bez ich widocznego uszkodzenia, np. choroby psychiczne. Przez szkodę rozumie się każdy uszczerbek, który doznaje poszkodowany, wbrew swej woli na dobrach prawnie chronionych. Uszczerbek może mieć charakter majątkowy bądź niemajątkowy (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę).

Jakich roszczeń możemy dochodzić?

W imieniu Klienta możemy dochodzić:

 • Zaliczki na poczet kosztów leczenia

Na żądanie poszkodowanego odpowiedzialny za szkodę zobowiązany jest wyłożyć na koszty leczenia pewną sumę z góry,

 • Zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia, dojazdów, przejazdów na wizyty kontrolne, zabiegi rehabilitacyjne, dojazdy najbliższej rodziny celem odwiedzin, koszty specjalnych diet, odżywek leczniczych, koszty zakupu środków opatrunkowych, ortopedycznych, sprzętu ortopedycznego, odpłatne wizyty lekarskie, koszty pobytu w sanatorium, koszty opieki drugiej osoby – jeśli ta była konieczna;

Powrót do zdrowia albo złagodzenie cierpień powoduje u poszkodowanego wydatki. Leki, sprzęt ortopedyczny, wizyty lekarskie i rehabilitacja są niejednokrotnie kosztowne. Odpowiedzialny za szkodę obowiązany jest do zwrotu takich kosztów. Ze względu na stan służby zdrowia obowiązek zwrotu kosztów leczenia rozciąga się niekiedy nawet na świadczenia, które można byłoby uzyskać w ramach publicznej służby zdrowia. Pozostałe koszty, dla przykładu, to wydatki jakie poniósł poszkodowany niezdolny do poruszania się komunikacją miejską na taksówki czy też wydatki na dojazdy na leczenie.

 • Kosztów koniecznej zmiany kwalifikacji zawodowych

W sytuacji, gdy na skutek wypadku poszkodowany stał się inwalidą trwale niezdolnym do wykonywania wyuczonego zawodu w takiej postaci jak przed wypadkiem, może zwrócić się z roszczeniem do zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku o wyłożenie z góry kwoty potrzebnej na przygotowanie do innego zawodu lub rozpoczęcia działalności uwzględniającej stopień jego niepełnosprawności. Trzeba pamiętać, że to roszczenie przysługuje jedynie poszkodowanemu (jest osobiste). Koszty te będą dotyczyły przede wszystkim pokrycia opłat związanych z podjęciem nauki mającej na celu zmianę wykształcenia, kursami, szkoleniami, zakupem podręczników i innych pomocy naukowych niezbędnych do zdobycia nowego zawodu. Środki finansowe na przystosowanie do wykonywania innego zawodu, profesji mogą być wypłacane jednorazowo (np. opłacenie określonego kursu), bądź w interesie dłużnika i wierzyciela mogą być przyznane w formie pewnych świadczeń periodycznych (tzn. okresowych – wypłacanych, co pewien czas np. opłacanie kolejnych semestrów nauki). Trzeba także podkreślić, że chodzi tutaj wyłącznie o przygotowanie do takiej profesji, którą poszkodowany będzie mógł faktycznie po ukończeniu nauki czy kursu wykonywać.

 • Zwrotu utraconych korzyści w związku z przebywaniem w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim poszkodowanego lub osób nim się opiekujących;

W wyniku wypadku możliwa jest całkowita lub chwilowa utrata zdolności do pracy. W takiej sytuacji świadczenia z ubezpieczania społecznego (ZUS) nie pokrywają całości utraconych dochodów. Od odpowiedzialnego za szkodę można domagać się zwrotu różnicy między dochodami osiąganymi a świadczeniami z ubezpieczenia społecznego. Niektórzy poszkodowani osiągają dochody nie mogąc liczyć na świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Oni również ubiegać się mogą o zwrot utraconych korzyści.

 • Renta

(Poszkodowany może domagać się od  odpowiedzialnego za naprawienie szkody renty w następujących sytuacjach:

-gdy utracił częściowo albo całkowicie zdolność do pracy,

-gdy zwiększyły się jego potrzeby np. poszkodowany wymaga stałej opieki osób trzecich albo musi na stałe przyjmować pewne leki czy też specjalistycznie się odżywiać,

-gdy utracił widoki powodzenia na przyszłość.

Poszkodowany, jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, ma prawo starać się o rentę niezbędną do podjęcia działań zmierzających do poprawy lub zachowania stanu zdrowia, tj: zabiegi rehabilitacyjne, przyjmowanie niezbędnych leków, stała odnawialność sprzętu ortopedycznego. Podstawą do przyznania renty jest opinia lekarska, opisująca stan zdrowia poszkodowanego i ewentualne nieodwracalne następstwa powypadkowe, powodujące wystąpienie zwiększonych potrzeb.)

 • Zadośćuczynienie

Uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia niosą ze sobą krzywdę i cierpienie. Kalectwo spowodowane wypadkiem potrafi przekreślić szanse na szczęśliwe życie. Dla złagodzenia tego rodzaju negatywnych następstw przewidziana jest instytucja zadośćuczynienia. Odpowiedzialny za szkodę obowiązany jest do zapłaty poszkodowanemu odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia. Ustalenie odpowiedniej sumy zadośćuczynienia za ból, cierpienie i uszczerbek na zdrowiu nastręcza wiele trudności. Ustalając ją należy mieć na względzie bardzo wiele czynników jak chociażby nasilenie cierpień, zarówno fizycznych jak i psychicznych, długotrwałość choroby, rozmiar kalectwa, trwałość następstw zdarzenia, a także konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu osobistym i społecznym. Osoby poszkodowane najczęściej nie mają rozeznania w wysokości należnych im świadczeń, co może prowadzić do przyznania im zaniżonych kwot. Osoby, które zainteresowane są uzyskaniem zadośćuczynienia powinny powierzyć to zadanie profesjonalistom posiadającym w tej dziedzinie odpowiednie doświadczenie i praktykę.

 • Zwrot zniszczonej odzieży w wypadku i innych przedmiotów
Kontakt

Jeśli chcesz przyspieszyć wypłatę swoich pieniędzy możesz nam przesłać kosztorys lub kalkulację (opcjonalnie)

"Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest PCWO S.A. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 47/2, 00-697 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności. W przypadku udzielenia zgód, o których mowa poniżej, cele te zostały określone w formułach tych zgód. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji pod adresem: biuro@pcwo.pl"

Please leave this field empty.

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do witryny internetowej www.pcwo.pl

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Zamknij